Trang chủ » Thể thao
03/09/2021 11:39

H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼9̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼1̼-̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼Ả̼ ̼R̼ậ̼p̼ ̼X̼ê̼ ̼Ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼.̼

̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼3̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼â̼n̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼

̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼V̼A̼R̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼1̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼.̼

̼Ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼1̼-̼3̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Ả̼ ̼R̼ậ̼p̼ ̼X̼ê̼ ̼Ú̼t̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼1̼m̼.̼

̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼“̼T̼h̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼2̼-̼3̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼Ả̼ ̼R̼ậ̼p̼ ̼X̼ê̼ ̼Ú̼t̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼9̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM